Wie zijn wij?

Ontstaan Sociale Advies Raad

De Sociale Adviesraad is begin 2017 van start gegaan met drie leden. Het geeft het college gevraagd en ongevraagd advies over alles wat er gebeurt in het sociale domein. Denk aan maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdhulp en werk en inkomen (Participatiewet). Met het instellen van de Sociale Advies Raad investeert de gemeente Waalwijk verder in de lokale medezeggenschap. De nieuwe Sociale Advies Raad beschikt over veel expertise, pioniert, verbindt en adviseert. Na de start in 2017 is de Sociale Advies Raad continue bezig geweest met het werven van nieuwe leden en daarmee het verbreden van kennis en expertise. In 2018 heeft dit er toe geleid dat met de komst van twee nieuwe leden de Sociale Advies Raad uit vijf leden bestond. Een nieuwe wervingscampagne in de tweede helft van 2018 leverde drie nieuwe leden op! Helaas moest de voorzitter Jan van Run vanwege gezondheidsredenen en Sandy van Gorkum door drukke werkzaamheden afscheid nemen. Hieronder stellen we leden aan u voor!

Meer weten? Klik hier voor de verordening Sociale Advies Raad.

De Sociale Advies Raad heeft, in overleg met de gemeente, besloten om een Stichting op te richten. De oprichting van een Stichting is de beste manier om de subsidierelatie met de gemeente vorm te geven en zorgt voor optimale onafhankelijkheid.

We stellen de leden van de Sociale Advies Raad aan u voor:

Lucas Middelhof
Voorzitter

Een belangrijke reden om actief te zijn in de sociale adviesraad van Waalwijk is te bevorderen dat in het beleid van de gemeente de positie van de burger die ondersteuning of (jeugd)zorg nodig heeft, de client centraal komt te staan. In de ruim 35 jaar dat ik als bestuurder in de zorg voor mensen met een beperking actief was, heb ik ervaren dat de grootste verbeteringen zijn gekomen op initiatief van cliënten zelf. Mijn ideaal is een inclusieve samenleving met plek voor mensen met of zonder beperking. Werk en inkomen is daarbij een belangrijke motor en randvoorwaarde voor participatie. Integraal denken is nodig over de grenzen van domeinen heen.

Kees van Loon
lid SAR

Een veranderde samenleving vraagt nieuwe antwoorden, waarin creativiteit, dynamiek, flexibiliteit en verbinden centraal staan. Hierbij past een onconventioneel denken.

Richard Hoetmer
Penningmeester

'Ik heb de vrijheid van het niet hebben van een advies verloren.'

'Leo Pierse
lid SAR
Mijn naam is Leo Pierse, van oorsprong Rotterdammer, ben 70 jaar en al 27 jaar vergroeid met Brabant. Ik woon sinds februari 2017 samen met mijn vrouw in Waalwijk en daarvoor 25 jaar in Oosterhout. Heb twee uithuizige zoons. In Oosterhout ben ik een aantal jaren voorzitter geweest van de WMOraad. Sinds 11 juli 2017 ben ik lid van de Sociale Adviesraad (SAR) Waalwijk. Ik zet mij al lang in voor de zwakkeren in de samenleving vanuit diverse invalshoeken en/of organisaties.
Esther de Kok
lid SAR
Waarom ik mij heb aangemeld voor de SAR? Voornamelijk om te verbinden! Ik denk dat het goed is dat het College zich kan wenden tot een orgaan met een luisterend oor in het veld. Ik zie de SAR als een partij die hoort welke uitdagingen er spelen in het Sociaal Domein en probeert praktijk te vertalen naar visie en beleidsvoornemens. Ik draag hier graag mijn steentje aan bij!!
Riné van Dongen
lid SAR

Als lid van de SAR wil ik me inzetten voor optimale zorg voor hen die daarom vragen, ook wil ik bevorderen dat de daarmee gepaard gaande bureaucratie zo beperkt mogelijk blijft.

Jill van Weely
lid SAR

Als advocaat ben ik hard op de inhoud, maar zacht op de persoon. Als lid van de Sociale Adviesraad Waalwijk probeer ik de inhoud en de persoon meer met elkaar in balans te brengen.

Jos Dierx
Lid
Mijn naam is Jos Dierx en mijn missie is het om mensen te ontwikkelen. Ik ben in 1990 gestart als docent geschiedenis en Duits op de Rooi Pannen in Tilburg. Na een jaar verhuisde ik samen met mijn huidige vrouw Joke naar Waalwijk. Daar startte ik als docent en vervulde vervolgens diverse taken en functies binnen de Walewyc. In 2014 ben ik overgestapt naar het Dr. Mollercollege en daar adjunct-directeur van de afdeling vwo geworden. Ik vind het fijn om bij te dragen aan de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers van deze school. Ook wil ik mezelf steeds verder ontwikkelen. Mijn deelname aan de SAR zie ik als een mooie volgende stap, maar ook wil ik door mijn lidmaatschap van de SAR mijn ervaringen als burger van Waalwijk en als werknemer in het onderwijs delen. Samen in en met de SAR kan ik hopelijk een steentje bijdragen aan goede en doordachte keuzes op het sociale gemeentelijk beleid, dat uiteindelijk weer gaat leiden tot een mooier en beter Waalwijk.

Kernelementen van de Sociale Adviesraad Waalwijk zijn:

  1. Vernieuwing is benodigd in de lokale medezeggenschap in het sociale domein en de advisering richting college.
  2. Doelstelling van de nieuwe vorm van medezeggenschap is dat beleid vanaf het begin af aan wordt voorzien van input vanuit de samenleving.
  3. De SAR wordt vooraan bij de beleidsontwikkelingen betrokken door de gemeente. Essentieel onderdeel hierbij is dat er vooraf online wordt meegedacht door een breed aantal inwoners. Dit vraagt om een andere werkwijze van de gemeentelijke medewerkers.
  4. Er wordt gezocht naar een nieuwe vorm van een brede advisering in het sociaal domein die zowel offline als online kan adviseren.
  5. Online advisering vindt altijd plaats na overleg en goedkeuring van de SAR en vindt ook mede onder haar regie plaats. De SAR kan de online uitkomsten betrekken bij haar advisering.
  6. De SAR kan integraal adviseren op onderwerpen binnen het sociaal domein. De adviesraad richt zich op diverse thema’s binnen het sociaal domein van Waalwijk. Per thema worden twee deskundigen geïnstalleerd in de SAR. De vier thema’s zijn:
  THEMA ONDERDELEN
  1. Economische Zelfredzaamheid Baanbrekers, Participatiewet, Armoedebeleid, Integratie
  2. Sociale Zelfredzaamheid Vrijwilligers, sociaal-cultureel werk, 0e lijn, burgerparticipatie, buurtwerk/accommodaties
  3. Opgroeien Jeugdbeleid, onderwijs, kinderopvang, PSZ/VVE, jeugdzorg
  4. Zorg Wmo, ouderenbeleid, decentralisatie AWBZ, gezondheidsbeleid
  7. In het eerste jaar wordt geëxperimenteerd met deze nieuwe vorm van medezeggenschap en advisering. Zowel de gemeente als de SAR staan hier open voor en werken constructief samen om de SAR op te bouwen en door te ontwikkelen. Het eerste jaar na installatie van de SAR (beoogde startdatum 1 september 2016) wordt beschouwd als pilotjaar.